Grubi: Deputetët votuan ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për Drejtorinë e të Ardhurave Publike

Deputetët votuan ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për Drejtorinë e të Ardhurave Publike.

👉 Me ndryshimet thjeshtësohet:

📎 struktura organizative e DAP sipas proceseve të reja në njësitë organizative,
📎 nëpunësit civilë bëhen nëpunës tatimor,
📎 krijohet mundësia edhe për ngritjen e grupeve të punës për zbatimin e modernizimit të sistemeve të IT-së,
📎 vendoset dhe sqarohet struktura dhe funksionaliteti i Sistemit të Informacionit Tatimor (IDIS),
📎 specifikohet bashkëpunimi që DAP ka me institcuionet tjera shtetërore me të cilat shkëmben të dhëna për qëllime tatimore.